betiran

آموزش پوکر آناناس

This is a free website created with hPage.com.

آموزش پوکر آناناس

بازی آناناس مانند بازی اوماها یکی دیگر از زیر شاخه های پوکر تگزاس می باشد. اوماها از محبوب ترین بازی های پوکر در جهان می باشد و انواع آن نیز مانند پوکر آناناس مورد علاقه بسیاری از بازی کنان پوکر می باشد. مقدار شرط بندی در این بازی مانند بازی اوماها است. قوانین و ترفندهای پوکر تگزاس در این بازی اعمال می شود. در این بازی برخلاف تگزاس سه کارت هر بازیکن دریافت می کنند. بعد از باز شدن فلاپ ها، هر بازیکن یک کارت خود را به انتخاب خود می سوزاند. در این جا مثل بازی اوماها کسی نمی تواند یک دفعه شرط را افزایش دهد و قوانین پات لیمیت اعمال می شود. بعد از آمدن کارت تورن و ریور، برنده به سادگی مشخص می شود. بازی پوکر آناناس بازی بسیار ساده ای می باشد. اما به شانس بستگی بسیار دارد. ممکن است کارتی که می سوزانید، نیازمند دستی که به میان می آید باشد و یا شانس با شما یار باشد و کارت های رو شده روی میز در کنار دو کارت باقی مانده ترکیب برنده ای را در اختیار شما قرار دهد. این بازی نیز در جهت عقربه های ساعت از دیلر ادامه پیدا می کند. هنگامی که یک بازیکن از بازی حذف می شود، می تواند مسئولیت دیلر را به عهده بگیرد تا سرعت بازی افزایش یابد. در غیر این صورت نیز پوکر آناناس بازی سرعتی می باشد. دست برنده در این بازی شامل پنج کارت است که از دو کارت بازیکن و سه کارت روی میز ترکیب می شود. 

This is a free website created with hPage.com.