betiran

پوکر اوهاما

This is a free website created with hPage.com.

پوکر اوهاما 

یک بازی کارت می باشد که با دو تا ده بازیکن شروع می شود. از جایی که جایگاه بازیکن ها روی بازی تاثیر گذار است، یک مهره جلوی بازیکن دیلر قرار می گیرد. این مهره ترتیب بازی دست بعدی را مشخص می کند. جهت عادلانه بودن بازی، مهره دیلر در جهت عقربه های ساعت جا به جا می شود. قبل از پخش شدن کارت ها، دو بازیکن دیلر مجبور به ثبت شرط های بلایند هستند. پیک بلایند مبلغی می باشد که قبل از نگاه کردن به کارت ها پرداخت شود. بازیکن سمت چپ دیلر شرط بلایند کوچک را با حداقل نصف مبلغ مجاز به ثبت می رساند. بازیکن سمت چپ بلایند کوچک شرط بلایند بزرگ را با حداقل مبلغ مجاز به ثبت می رساند. پس از ثبت شدن شرط ها، به هر بازیکن چهار هولد کارت به پشت داده می شود. هر بازیکن می تواند صرفا از دور کارت برای درست کردن پنج کارت خود استفاده نماید. پس از  پخش شدن کارت ها شرطبندی با بازیکن سمت چپ بلایند بزرگ شروع می شود. بازیکن می تواند رایس، فورت کند یا کال کند. این شرایط برای هر بازیکن ادامه پیدا می کند. در هر دور بازی، می توان شرط بندی را سه بار افزایش داد. بعد از تمام شدن دور اول در وسط میز سه کارت قرار می گیرد. باز هم بازیکن سمت چپ دیلر بازی را شروع می کند. کارت چهارم که روی میز قرار می گیرد، و در دور بعدی کارت پنجم روی میز قرار می گیرد. با این تفاوت که در دور چهارم و پنجم بعد از قرار گیری کارت، شرط دو برابر می شود. افزایش دهنده پایانی شرط باید اولین نفر باشد که در پایان بازی دست خود را رو می کند و برنده مشخص می شود. 

This is a free website created with hPage.com.