betiran

کسب مزیت در بازار شرط بندی

This is a free website created with hPage.com.

برای یافتن بهترین احتمالات و قیمت ها، به اطراف سر بزنید. اجازه ندهید یک شرکت خاص قانعتان کند که تنها انتخاب تان است. از پیشنهاد دهنده های دیگر، چه محلی و چه آنلاین بازدید کنید تا ببینید چه پیشنهاداتی برای تان دارند. اگر از شرایط شان خوشتان نمی آید، به سراغ شرکت بعدی بروید.

 

اگر احتمالات مخالف آنهاست، از شرط بندی روی تیم مورد علاقه تان خود داری کنید. تنها به این دلیل که تیم یا بازیکنی مورد علاقه شماست، بدین معنی نیست که برنده خواهد شد. 

هنگامی که ارزیابی دقیقی از احتمال انجام دادید ، بهتر است به قضاوت خود اعتماد کنید. اجازه دهید احتمالات تصمیم بگیرند که پول تان را روی چه کسی شرط بندی کنید، نه احساسات تان.

شما بهتر از باقی تیم ها، شرایط تیم مورد علاقه تان را می شناسید که نکته مثبتی ست. ولی تنها تا زمانی که با تعصب با آن برخورد نکنید و به طور مساوی شرایط آنها را با تیم رقیب بسنجید.

 

از شرط بندی روی مساوی نهراسید. هواداران فوتبال همیشه دوست دارند یک برنده مشخص داشته باشند، به خصوص در بازی های مهم. به همین دلیل پیشنهاد دهنده ها گاه شرط روی امتیاز مساوی را افزایش می دهند. اگر به نظر نیاید هیچ کدام از تیم ها برنده مسلم خواهد بود، بهتر است پول تان را روی مساوی شرط بندی کنید؛ تا هم پول خود را باز گردانید هم سودی به جیب بزنید.

 

اگر فکر می کنید یک تیم مزیت خیلی کوچکی نسبت به دیگری دارد، بهتر است به شرط بندی "نقص آسیایی" روی بیاورید تا شانس بیشتری داشته باشید.

 

 

This is a free website created with hPage.com.