betiran

آموزش پوکر تگزاس هولدم

This is a free website created with hPage.com.

آموزش پوکر تگزاس هولدم

در تگزاس هولدم باید سعی کنید با پنج کارت که ترکیبی از دو کارت در دست و سه کارت روی میز می باشد، یک دست خوب بسازید. رنکینگ دست ها به ترتیب زیر می باشد. 

های کارد 

وان پر: دو کارت مثل هم

تو پر 

تریا فِکایند: سه کارت مثل هم

استریت : پنج کارت به ترتیب و پشت سر هم

فلاش: پنج کارت از یک خال 

فول هاوس: فریا فکایند و وان پر با هم هستند.

فورا فِکایند: چهار کارت مثل هم

استریت فلاش 

رویال فلاش

بازی به صورت ساعت گرد می باشد. بازی از دیلر شروع می شود. نفر سمت چپ دیلر اسمال بلایند و نفر بعدی او بیگ بلایند می باشد. مقدار بیگ بلایند دو برابر اسمال بلایند می باشد. و همچنین کمترین مقدار شرط بازی است. به هر بازی کن در ابتدا دو کارت داده می شود. پری فلاپ یعنی هیچ ورقی روی میز رو نشده است. اسمایل بلایند و بیگ بلایند شرط و پرداخت کردن و نفر بعدی باید ادامه دهد. این فرد می تواند کال کند یعنی همان مبلغ بیگ بلایند را پرداخت کند. یا ریس کند که باید حداقل دو برابر باشد. یا آل این کند که به معنای تمام مبلغ شرطی بندی اش می باشد. فولد هم به معنای خارج شدن در آن دست از بازی می باشد. وقتی مرحله پری فلاپ تمام شود، دیلر سه کارت روی میز رو می کند که به آن ها فلاپ می گویند. مرحله بعدی بازی باز هم از دیلر شروع می شود. گزینه اول چک می باشد که بدون اتفاقی نوبت به نفر بعد می رسد. گزینه دوم بت می باشد که می تواند شرط را افزایش دهد. گزینه آل این نیز موجود است و گزینه چهارم فولد می باشد که می تواند از بازی خارج شود. و باز هم بازی برای نفرات بعدی نیز ادامه می یابد. دیلر در دور بعدی کارت چهارم را که به آن تِرن می گویند، رو می کند و بازی ادامه می یابد. در پایان دور دیلر کارت پنجم را که به آن ریور می گویند، رو می کند و مرحله آخر بازی انجام می شود. 

اگر هر دو بازیکن به یک ترکیب رسیده باشند، بازیکنی برنده می شود که با کارت بالاتری به آن ترکیب رسیده باشد. 

 

This is a free website created with hPage.com.